Szkolenia i kursy

 Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Oddziału SITK RP w Koszalinie uprzejmie informuje o terminach najbliższych szkoleń zawodowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych krajowej i samorządowej administracji drogowej, służb nadzoru i biur projektowych oraz wykonawców robót o poniższej tematyce: 

1. Prawo Zamówień Publicznych - aktualny stan prawny oraz praktyka stosowania (wdrożenia zmian po nowelizacji) 26 - 27.03. oraz 23 - 24.04.2020 

2. Ustawa o drogach publicznych – aktualny stan prawny oraz praktyka stosowania w tym szczegółowa prezentacja zagadnień zajęcia pasa drogowego. Kodeks Postępowania Administracyjnego dla zarządców dróg i służb utrzymania sieci drogowej 19 - 20.03.2020   

3. Przygotowanie, wdrożenie, realizacja i odbiór inwestycji drogowych w tym w trybie Spec Ustawy, działania Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, problemy i droga postępowania 23 - 24.04.2020   

4. Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu  geotechnicznym oraz geologiczno - inżynierskim podłoża pod posadowienia konstrukcji dróg i mostów, ich wpływ na projekty budowlano-wykonawcze, odpowiedzialność prawna i zawodowa stron procesu inwestycyjnego za w/w błędy w rozpoznaniu, kompletność projektu budowlanego, ocena jego zgodności z przepisami prawa oraz merytoryczna przy odbiorze przez Zamawiającego, problemy projektowe i realizacyjne – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie (rozwiązywanie) 6 - 7.04.2020 

5Innowacyjność i optymalizacja rozwiązań w naprawach nawierzchni drogowych (w tym szczegółowa prezentacja technologii remixing plus na gorąco 6+3, inne), dobór technologii i ustalenie koniecznego zakresu robót, projektowanie wzmocnienia (przebudowy) oraz zabiegi remontowe, odtworzeniowe             16 - 17.04.2020 

6. Przygotowanie i realizacja projektów drogowych z wykorzystaniem warunków kontaktowych FIDIC, warunki kontraktowe w procesie inwestycyjnym, praktyka realizacyjna i rozwiązywanie problemów 4 - 5.05.2020 

7. Bezpieczeństwo ruchu, prowadzenia robót w pasie drogowym, organizacja ruchu i oznakowanie (stała i czasowa – projektowanie), zagrożenia i konieczna profilaktyka 26 - 27.03 oraz 23 - 24.04.2020 

8. Kontrola, wykrywanie nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy UE   2 - 3.04.2020 

9. Okresowe z BHP dla: 

     - pracodawców i osób kierujących pracownikami 

     - kadry inż.- technicznej  

     - pracowników administracyjno-biurowych, konserwatorów dróg 12 - 13.03.2020 

10. Inne wg tematyki zgłaszanej przez zainteresowanych

     Szkolenia są dwudniowe i odbędą się w Ośrodku Imperiall w Sianożętach ul. Północna 6. Przeprowadzą je wykładowcy o dużym doświadczeniu zawodowym, wysokich kwalifikacjach oraz doskonałej znajomości branży komunikacyjnej, drogowo-mostowej. 

Szkolenia obejmują: 

- udział w zajęciach wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniach, materiały szkoleniowe, 

- zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, tv 

- całodzienne wyżywienie, bufet kawowy 

                                    Koszt w zależności od ilości uczestników 690-790 zł/os, (dla przedsiębiorstw +23%VAT) 

                                    Zapewniamy dla uczestników szkolenia bezpłatny transport z Kołobrzegu przed i po szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. Dla zainteresowanych przesyłamy szczegółowe Programy Szkoleń i Kartę uczestnictwa w szkoleniach. 

                                    Z g ł o s z e n i a   z a i n t e r e s o w a n i a  prosimy  przesyłać   do 27.02.2020 

                                    na adres e- mail:  csdk@sitk.eu  lub   janusz-komorowski@wp.pl  tel. 600 986 850 

Dla osób, które zgłoszą swój udział na co najmniej miesiąc przed terminem szkolenia udzielimy upustu w wysokości 10 % ceny szkolenia.